Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FITNESSBENELUXArtikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de handelaar
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant in geval van herroeping
Artikel 8 - Klanten die hun herroepingsrecht uitoefenen en de daarmee gemoeide kosten
Artikel 9 - Verplichtingen van handelaren in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming van de overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenprocedure
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt middels een overeenkomst op afstand, en een handelaar of derde deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert volgens een overeenkomst tussen die derde en de handelaar;
Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die betrekking hebben op de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de verplichting tot levering en/of afname is gespreid over een periode;
Duurzame gegevensdrager: elk middel - e-mails daaronder begrepen - dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik van de informatie gedurende een periode die overeenstemt met het doel waarvoor de informatie is bestemd, mogelijk maakt en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Handelaar: een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europees modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht Bijlage I te verstrekken indien de consument ten aanzien van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Naam handelaar: Fitness Benelux
Geregistreerd adres:
Kantooradres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres;
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch bereikbaar is:
E-mailadres:
Kamer van Koophandel nummer:
BTW-identificatienummer:

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens van de toezichthoudende instantie.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de stad in de EU of EER waar deze is verleend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en instructies over waar en hoe deze beroepsregels kunnen worden ingezien.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs online wegen heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal een consument uiterlijk bij levering van een product, dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen, meesturen
a. het kantooradres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; de leveringskosten voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroepingsrecht.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht deze op te geven.
De in lid 1 genoemde termijn gaat 1 gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet het vervoer verzorgt, of:
indien de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
aangewezen door de consument, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan één bestelling van meerdere producten met verschillende levertermijnen weigeren, mits hij de consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld.
als de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
Een consument heeft het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd gedurende een periode van ten minste veertien dagen. De handelaar mag de consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht om zijn reden(en) op te geven. 
De in lid 3 genoemde termijn gaat 3 gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd in het geval een consument niet op de hoogte is gesteld van het herroepingsrecht:
Als de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of als het modelformulier niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde herroepingstermijn op grond van de voorgaande leden van dit artikel.
Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de aanvangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingsperiode


Tijdens de herroepingstermijn behandelt de consument het product en de verpakking met zorg. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het feit dat hij het product op een andere manier heeft gehanteerd dan is toegestaan in lid. 1.
De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de handelaar hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 8 - Consumenten die hun herroepingsrecht uitoefenen en de kosten daarvan

De consument die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op andere ondubbelzinnige wijze.
Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1, zendt de consument het product terug. 1, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval aan de terugzendtermijn voldaan als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de handelaar niet heeft verklaard dat de consument deze kosten moet dragen of als de handelaar aangeeft bereid te zijn deze kosten zelf te dragen, is de consument niet verplicht de kosten van het terugzenden van goederen te dragen.
Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, nadat hij eerst uitdrukkelijk heeft verzocht dat de verleende dienst of de levering van niet voor verkoop gereedgemaakt gas, water of elektriciteit gedurende de herroepingstermijn in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid zal worden uitgevoerd, is de consument de handelaar een geldbedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de overeenkomst dat de handelaar op het moment van de herroeping heeft uitgevoerd in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van niet voor verkoop gereed gemaakt water, gas of elektriciteit - in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid - of voor de levering van stadsverwarming, indien:
de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de bij herroeping te betalen kosten of het modelformulier voor herroepingsrecht heeft verstrekt, of:
de consument niet uitdrukkelijk heeft gevraagd naar de aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn.
De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
hij vóór de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen met de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn;
hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te hebben verloren; of
de handelaar heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Als een consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar bij herroeping


Indien de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt de herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt hij na ontvangst van de melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De handelaar vergoedt de consument onmiddellijk alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de handelaar in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behoudens in gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf terug te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Voor elke terugbetaling zal de handelaar dezelfde betaalmethode gebruiken die aanvankelijk door de consument werd gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Terugbetaling is gratis voor de consument.
Als de consument een dure methode van levering heeft gekozen in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht


De ondernemer kan het herroepingsrecht uitsluiten voor de volgende producten en diensten, maar alleen indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 
Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige voltooiing van de dienst, maar alleen als
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te hebben verloren zodra de handelaar de overeenkomst volledig had uitgevoerd;
Pakketreizen, pakketvakanties en pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten betreffende personenvervoer;
Overeenkomsten betreffende diensten die toegang geven tot accommodatie, indien in de overeenkomst al een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgelegd en anders dan ten behoeve van accommodatie, het vervoer van goederen, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten betreffende vrijetijdsactiviteiten, indien in de overeenkomst al een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgelegd;
Producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt zijn op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheid beperkt is;

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en 
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Onder een extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van een handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant die aan een consument rechten of vorderingen toekent boven die waarin de wet voorziet voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt. 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terug.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Fitnessbenelux - SubFooter - Cool - X - NL
Fitnessbenelux - SubFooter - Harbinger  - NL
Fitnessbenelux - SubFooter - Empose- NL
Fitnessbenelux - SubFooter - Flow Fitness- NL
Fitnessbenelux - SubFooter - Gorilla Wear  - NL
Fitnessbenelux - SubFooter - SKLZ  - NL
Fitnessbenelux - SubFooter - Gymstick  - NL
Fitnessbenelux - SubFooter - VirtuFit - NL

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen